Kan Yuvarlarının Oluşumu Kemik İliği ve Lenf Dokusu

Hematopoyez: Kan Yuvarlarının Oluşumu

Embriyoda kan hücreleri mezanşim kökenlidirler ve kan adacıkları çeper­lerinden ayrılmışlardır. Dölüt yaşamı­nın ikinci ayında alyuvarların öncüle­ri olan ilk çekirdekli alyuvarlar (eritroblastlar) görülürler. Akyuvarlar da­ha sonra ortaya çıkarlar. Üçüncü ay­da, karaciğerde, daha sonra dalakta hematopoyez gerçekleşir. Beşinci ay­dan başlayarak da kemik iliğine yer­leşir. Bazı patolojik koşullarda, eriş­kinin karaciğeri ile dalağı, hücrelerin­den bir bölümünün yeniden uyarılma­sıyla hematopoyez işlevlerini yeniden kazanır.

Kemik İliği Dokusu

Bütün kemik iliği hücrelerinin ana hücresi, orta boydaki ve büyük çekir­dekli hemositoblasttır. Daha sonra üç soy farklılaşır: Eritroblast soyu proeritroblasttan oluşur; sonra bazsever, polikromatofil, asitsever (ilik he­moglobinle doldukça) eritroblasttan (çekirdekli alyuvar) gelişir. Asitsever, erişkin alyuvar olabilmek için çekirdeğini yitirir. Bu soyun bazı hücreleri patolojik yapıdadır: Sözge­limi, megaloblastlar kan içinde dev hücreler olan megalositlere dönüşür­ler. Retikülositlerse bu diziye ilişkin normal yapılı hücrelerdir; bir başka deyişle, tam olarak gelişmeden kan dolaşımına katılmış genç alyuvarlar­dır. Granülosit soyunun temelinde miyeloblast diye adlandırılan, iliğin bü­yük hücresi vardır. Miyeloblast önce promiyelosite (parçalanması sonucu nötrofil, bazofil, eyozinofil farklılaşır), daha sonra miyelosite dönüşür. Bu da metamiyelosite ve son olarak da çok- çekirdekli nötrofil, bazofil ya da eyozinofile dönüşür.

Megakaryosit soyun temel hücresi, ili­ğin soy hücreleri içinde çok büyük olan megakaryoblasttır; önce bazofil, sonra granüllü (parçah) megakaryosi- te dönüşür. Bu dev bir hücredir; onu izleyen evredeki, küçük bir levhacık halinde bulunan megakaryosit, çekir­deği yığınlar biçiminde kümelenmiş, kan pulcuklarıyla çevrili patlamış bir hücre gibidir.

Lenf Dokusu

Leng dokusu, lenf düğümleriyle tem­sil edilir; dalağın ve sindirim borusu­nun lenf oluşumları (bademcikler, Pe- yer plakları, apandis) ve timüs (göğüs kemiğinin arkasındaki bez) ile kemik iliğinin bazı bezcikleri de bu doku sis­temine bağlanırlar. Birçok hücre soy­ları sayılabilir:

—   Lenfosit soyunda temelde prolenfoblast ve lenfoblast vardır; bu, son­radan önlenfosite ve kan dolaşımına gönderilen lenfosite dönüşür;

—   histiyosit soyu, temel hücre histiyo- blast aracılığıyla hareketli büyük bir hücre olan histiyositi verir. Mastosit de dolaşıma katılan bir histiyosittir;

—   plazmosit soyu hücreleri, plazmobast ve proplazmosit aracıhğıyla plaz- mositi oluşturur.

—   monosit soyundaki temel hücre monoblast, kanda normal olarak bulunan monositi verir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.