Biyografi

Tanınmış ünlü kişi ve bilim adamlarının, kimdir sorusuna cevap bulabileceğiniz, hayat hikayeleri ve başarı örnekleri

Seyit Abdürrahim Efendi Kimdir?

Seyit Abdürrahim Efendi Kimdir? Selimmollazade, Osmanlı ilim adamı, nakibüleşrâf (Bursa, ?-İstanbul 1841). ilk öğrenimini babasından yaptı, önce Bursa’da Hançeriye medresesinde müderris oldu, sonra Saraybosna ve Sofya kadılıklarında bulundu. İki kere İstanbul kadılığında görev aldı. 24 Mayıs 1834’te, Arif Hikmet Beyin yerine nakibüleşrâf oldu. Bu makamda 1838’e kadar kaldı.

Lalelizade Abdülbaki Kimdir?

Lalelizade Abdülbaki Kimdir? Divan şairi (?-?, 1746). Müderrislik, İstanbul ve Anadolu kazaskerliği yaptı. Nakşibendî tarikatındandı. Yetim mahlasıyla şiirler yazdı. Sergüzeşt, Zeyl-i Kaside-i Meslek-ül-Uşşak (Aşıklar Mesleği Kasidesine Ek), Mebde ü Meâd (Başlangıç ve Son), Zülfet-üt-Temkin (Huzur ve Sükun Saçağı) adlı eserlerinden başka, A. Ceylî’den, Gazalî’den, Yakub-ı Çerhî’den tercümeleri vardır.

Abdülbaki Arif Efendi Kimdir?

Abdülbaki Arif Efendi Kimdir? Türk ilim adamı, şair, hattat ve musikişinas (İstanbul 1633-ay.y. 1713). Medrese tahsili gördü, 1665’te girdiği bir imtihanda şeyhülislam Minkarizade Yahya Efendinin dikkatini çektiği için, hızla terfi ederek çeşitli ve önemli medreselerde müderrislik yaptı. Köprülü ailesinden, önce Fazıl Ahmed Pasa, sonra Merzifonlu Kara Mustafa Paşa gibi sadrazamlar tarafından himaye edildi. 1681’de Selanik […]

Abdülaziz İbni Suud Kimdir?

Abdülaziz İbni Suud Kimdir? (1887-1953), Suudi Arabistan meliki. Necit emiri sıfatıyla, 1902’de babası Abdurrahman’ın yerine geçti. Aynı yıl içinde, İbnürreşid’lerden başkent Riyad’ı geri aldı. İhvan tarikatçıları sayesinde, memleketin dokuz bölgesini otoritesi altında birleştirdi, tarikatçıları tarım kolonileri halinde yerleştirdi ve ordusunu da onlardan kurdu. Birinci Dünya harbinde, Mekke şerifi Hüseyin’e karşı savaştı. İbnürreşid’lerin hâkimiyetini yıktı; 1924’te […]

Abdülaziz Han Kimdir?

Abdülaziz Han Kimdir? Buhara hanı (1645- 1680). Nadir Muhammed Hanın oğlu. Maveraünnehir Şeybanilerinden Abdülmümin öldürülünce, Özbek beyleri toplandılar. Hanlığa, Astarhan sülalesinin Caniyanlar kolunu getirdiler, ilk han Nadir Muhammed oldu. Babasının verine geçen Abdülaziz. Maveraünnehir ve Buhara ülkesini 35 yıl adaletle idare eden bir hükümdar olarak tanınır.

Suphizade Abdülaziz Efendi Kimdir?

Suphizade Abdülaziz Efendi Kimdir? Abdülhamid I’in hekimbaşısı (?, 1736-lstanköy 1883). Vakanüvis Suphi Efendinin oğlu. Anatomiye ve hastalıklara dair Latinceden iki tercümesi Esad Efendi kütüphanesindedir. Tanınmasına asıl sebep, XVIII. yüzyılın ünlü hekimi, hollandalı Herman Bcerhaave’ın (1668-1738) yazdığı tıbba dair bir eseri Kıraat-ı Nekave fi Tercüme-i Kelimât-ı Boerhaave (Boerhaave’dan Seçilmiş Tercümeler) adıyla ve Avusturya elçiliği tercümanı Herbert’in yardımıyle […]

Hocazade Abdülaziz Efendi Kimdir?

Hocazade Abdülaziz Efendi Kimdir? Rumeli kazaskeri (İstanbul 1575-ay.y. 1618). Hasan Can ailesinden şeyhülislam Hoca Saadeddin Efendinin dördüncü oğlu. Babasından ders gördü ve mülazım oldu. 1595’te Gazanferağa medresesinde, sonra sırasıyla Sahnı Seman (1596), Sultan Selim (1598), Selimiye (1598), Dârülhadis-i Süleymaniye (1600), Vefa (1601), medreselerinde müderrislik yaptı. Bursa, Galata, İstanbul kadılıklarında bulundu. Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerine getirildi. […]

Abdülaziz Bin Nuh Bin Nasr Kimdir?

Abdülaziz Bin Nuh Bin Nasr Kimdir? samani hanedanından (X. yy.). Karahanlı Buğra Han 992’de eline geçirdiği Buhara şehrinden çekilirken onu tahta çıkararak vekil bıraktı, gerektiğinde yardım edeceğini vaat etti. Ancak Türkmenlerin kendisini takibi üzerine sözünü yerine getiremedi, şehre tekrar hakim olan samani hükümdarı Nuh II’nin emriyle Abdülaziz yakalandı ve kör edildi.

Sayfa 39 of 57« İlk...102030...3738394041...50...Son »