Genel

Cihangıriye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir?

Cihangıriye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? Halveti tarikatının şubelerindendir. Cihangirli Şeyh Hasan Burhaneddin Efendi tarafından kurulmuştur D.Harput 1563-ö.lstanbul 1664. İlk tahsilini Harput’ta yapan Haşan Burhaneddin 29 yaşında Bursa’ya geldi ve zamanın Halveti şeyhlerinden Yakup Fani’ye intisap etti. Şeyhinin yanında tasavvuf eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a geldi, 4 yıl Eyüp’te Nakşibendi Tarikatı’na ait Baba Haydar zaviyesinde yatıp kalktı. […]

Tasavvufta Cezbe Ne Anlama Gelir?

Tasavvufta Cezbe Ne Anlama Gelir? Kelime anlamı celbetme, çekme, sürükleme olan cezbenin tasavvuftaki anlamı ise, – Tasavvuf yoluna giren kimsenin dünyevi özelliklerinden sıyrılarak manevi özellikler kazanması, Allah’ın yücelik ve ululuğunu müşahede edecek özellikler edinmesi, – Allah’ın, kulunu kendine çekmesi, böylece kişide görülen hayret, kendinden geçme hali, – Allah’ın, kendisine gidilen yolda ihtiyaç duyulan herşeyi kuluna […]

Cemaliye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir?

Cemaliye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? Halvetiye tarikatının kollarındandır Çelebi Halife diye tanınan Amasyalı Cemaleddin-i Aksarayi tarafından kurulmuştur. Medrese tahsilinden sonra Zeyniye tarikatı ileri gelenlerinden Hacı Halife’ye intisap edip ondan hilafet almıştır. Daha sonra da Karaman’a giderek tanınmış Halvet, şeyhi Abdullah Karamani’ye bağlanmış, yeterli eğitimden sonra memleketi Amasya’ya dönüp irşada başlamıştır. İkinci Beyazıd’ın vezirlerinden Koca Mustafa […]

Cem Nedir Ne Anlama Gelir?

Cem Nedir Ne Anlama Gelir? Kelime anlamı Toplama olan Cem’in tasavvuftaki anlamı Hakk’ı halksız temaşa etme, halkı değil sadece Hakk’ı seyretme, bütün alem ve varlıkların Allah sayesinde mevcut olduklarını görme, her şeyi Allah’tan görmedir . Cemu’l-cem, Hakk’tan başka hiç bir şeyi görmeme hali. Aynu’l-cem, bütün fiillerin hakiki ve yegâne faili olarak Hakk’ı görme.

Cebriye Nedir? Kader İnancı Nasıldır?

Cebriye Nedir? Kader İnancı Nasıldır? İnsanın, genel anlamda sadece kaderinin değil, tüm fiil ve işlerinin de Allah tarafından kesinlikle önceden tayin edildiğine, insanın bu konuda hiçbir iradesi olmayacağına inanan, tam anlamıyla kaderci bir görüş. Bu görüşe göre, her şey önceden belirlendiğine ve her şey Allah’ın iradesine tabi olduğuna göre, insanın bunu değiştirme gücü yoktur ve fiillerinden […]

Tasavvufta Cam Ne Anlama Gelir?

Tasavvufta Cam Ne Anlama Gelir? Kadeh, kase anlamındadır. Tasavvufi anlamda cam, ilahi aşkın vasıtalarından biridir. Divan Edebiyatında her iki anlamda da kullanılır. Tüm manevi gıdaları içeren cam, kamil insanın gönlünü aydınlatır, onu tevhid neşesine götürür. Cam-ı ilahi: İlahi kadeh. İçildiğinde ilahi tecelliler gösterir.

Bürhan Nedir? Rifailerde Şiş Sokmanın Anlamı Nedir?

Bürhan Nedir? Rifailerde Şiş Sokmanın Anlamı Nedir? Arapça kelime anlamı delil, hüccet, battır. Daha çok Rifaiye tarikatında benimsenen bir tabirdir. Rifailer, burhan göstermekle ateşle oynamayı, ateşte kızdırılmış, ince uçlu şişleri dille yalamayı, karınlarına, yanak ve gırtlaklarına sokmayı, yılan ve akreple oynamayı kastederler. Rifai ayini sırasında zikirden sonra bu işlemler yapılır, şeyh efendi kendi eliyle soktuğu […]

Günümüz Bektaşilik Tarikatının Durumu Nasıldır?

Günümüz Bektaşiliğinin Durumu Nasıldır? Bektaşilik tarikatı mensupları, özellikle büyükleri, yeniçeriliğin kaldırıldığı ve Bektaşiliğin yasaklandığı 1826’dan sonra haklarındaki iddialarla ilgili olarak kendilerini ısrarla savunmuşlardır. Tarikat geleneğinde yer aldığı bildirilen ve dışardan Bektaşilik uygulamalarına yakıştırılan bazı kaidelerin asılsız olduğunu belirtmeye çalışmışlardır. Aradan bir süre geçtikten sonra Osmanlı devleti, Bektaşi tekkelerinin yeniden açılmasına ses çıkarmamış, fakat hiçbir zaman […]

Bektaşi Edebiyatı Nedir?

Bektaşi Edebiyatı Nedir? Bektaşiliğin halk indinde popüler, meşrep olarak da yaygın bulunmasının nedenlerinden ikisi çok önemlidir. Bunlar, sazı, sözü ile Bektaşi şiiri ve mutaassıp Müslümanlığa karşı bir nevi savunma aracı olan Bektaşi fıkraları. Sünni inancın gerektirdiği dini formaliteleri yerine getirmekte üşenen bazı çevreler ve kişiler, özellikle Ramazan aylarında, Bektaşi babalarına izafe edilen dini nüktelerle durumu […]

Bedeviye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? İlkeleri Nelerdir?

Bedeviye Tarikatı Nedir? Kurucusu Kimdir? Oniki temel tarikattar biridir. Ahmet Bedevi tarafından kurulmuştur. (13’ncü asır). Tarikatın temel prensiplerini koyan ve yayan Ahmet Bedevi’nin halifelerinden Abdülal’dir. Bu tarikatta Kur’an ve Sünnet’e bağlılık önemlidir. Bedeviye şeyhleri tarikatı, Muhammed, AH  Ehli Beyt ve Hazreti Sultan Seyyid Ahmed El Bedevi yolu olarak tanıtırlar. Bedeviye Tarikatı İlkeleri şöyledir: Devamlı olarak […]

Sayfa 10 of 12« İlk...89101112