Genel

İmamiye İnancına Göre On İki İmam Kimlerdir?

İmamiye İnancına Göre On İki İmam Kimlerdir? İmamiye görüşüne göre on iki imam: 1- Ali bin Ebî Talib (Hazreti Ali): Hazreti Peygamber’in amcası Ebu Talib’in oğludur. Peygamberimizin kızı Hazreti Fatma ile evlenmiştir. 4’ncü Halife’dir. 29 Temmuz 599’da doğmuş, 28 Ocak 661 ’de vefat etmiştir. 2- Hz. Hasan: Hazreti Ali’nin büyük oğlu. 624’de doğmuş, 28’Mart 670 […]

Hurifilik Mezhebi Nedir? İnançları Nelerdir?

Hurifilik Mezhebi Nedir? İnançları Nelerdir? Hurufilik, Şahabüddin Fazlullah tarafından kuruldu. Kökleri eski Hind iran, Mısır’a kadar uzanan batıni bir mezheptir. Fazlullah’ı Mehdi, hatta Allah tanıyan bu mezhep, bazı inançlarını Alevi Bektaşi düşüncesine, bir kısmını da diğer tarikatlara devrederek tarih sahnesinden çekilmiştir. Bektaşi Alevi hayat tarzı ile bazı tesirlerini hala Anadolu’da sürdüren, İslam tarihindeki pekçok halk […]

Tasavvufta Hırka Nedir?

Tasavvufta Hırka Nedir? Hırka tarikat mensuplarının giydikleri elbise. Genellikle yamalı olur. Her tarikatta değişiktir. Renkleri, uzunluk ve kısalıkları, kumaşı, biçimi o tarikatın geleneklerine göre farklılık gösterir. Hırka, sembol olarak da dervişliği, sembolize ettiği, kendini Allah’a vermenin işareti sayıldığı için bu kıyafetin gereği gibi davranılmasına toplumun bütün dönemlerinde dikkat edilmiş, tac ve hırka giyip de bunun […]

Hristiyanlık Nedir? Nerede ve Nasıl Doğdu ve Mezheplere Bölündü?

Hristiyanlık Nedir? Nerede ve Nasıl Doğdu ve Mezheplere Bölündü? Günümüzden yaklaşık 1900 yıl önce Nâsıralı Isa (Jesus) tarafından kurulan, tarihi geliş bakımından ikin­ci tek tanrılı din. İsa tarafından, Ya­hudi dininden sonra ve ondan ayrı olarak kurulan Hristiyanlığın temel­leri, Filistin yakınlarındaki Çelil böl­gesinde, Kefernahum civarında bulu­nan bir tepede yaptığı konuşma ile or­taya atılmıştır. Bu konuşmaya, Hris­tiyanlık tarihinde “Dağda […]

Halvetiye Tarikatı Kurucuları Kolları ve Zikirleri Nelerdir?

Halvetiye Tarikatı Kurucuları Kolları ve Zikirleri Nelerdir? En çok kolu olan, kendisinden en çok tarikat çıkan Halvetiyye için eskiler, Tarikat kuluçkası demişlerdir. En yaygın tarikatlardan biridir. Tamamiyle Sünni bir tarikattır Abdullah Sıraceddin Ömer bin Ekmeled din Lahici tarafından kurulmuştur. Tarikatın isminin, Lahici’nin, amcası Muhammed Nurül Halveti’ye intisap ettiği için bu ismi aldığı söylenir. Bir diğer […]

Halvet Nedir?

Halvet Nedir? İnsanlardan, ayrı, tek başına yaşamak. İnzivaya çekilmek, yalnızlık anlamlarına gelir. Halvet topluma karışmamak. Muhittin Arabi’ye göre, Ne bir meleğin ne de diğer herhangi bir kimsenin bulunmadığı bir halde ve yerde Hak ile manen konuşmak, ruhen sohbet etmek Keşani’ye göre Masivadan ilgiyi kesip tamamen Allah’a yönelmek ve kendini ibadete vermek. Nakşibendiye’nin esaslarından biri olan […]

Halife Nedir? Tasavvufta Ne Anlama Gelir?

Halife Nedir? Tasavvufta Ne Anlama Gelir? Kelime anlamı ile halef, vekil, naib, yerine atanan, ondan sonra oraya gelenanlamına gelir. Peygamberden sonra ümmeti yönetenlere denir. Tasavvuftaki anlamı ise mürşid, veli, şeyhin yerine geçen mürid’dir. Tarikatlarda şeyhin yerine geçene, şeyhin bir bölge halkını aydınlatmak için seçerek gönderdiği kimseye, şeyhin Ben öldükten sonra yerime bu geçecek dediği kimseye […]

Gülşeniye Tarikatı Nedir? İbrahim Gülşeni Kimdir?

Gülşeniye Tarikatı Nedir? İbrahim Gülşeni Kimdir? Halvetiye tarikatının kollarındandır. İbrahim Gülşeni tarafından ku­ruldu. 1422’de Diyarbakır’da doğan İbrahim Gülşeni, önce kendi çevresinde tahsil ile meşgul oldu, daha sonra da bilgisini artırmak için Tebriz’e git­ti. Orada yöneticilerin dikkatini çek­ti. Tahsil ve terbiyesini ilerletti. Islami ilimleri iyice öğrendi. O yıllarda Halvetiliğin ikinci piri Seyyid Yahya Şirvani’nin halifesi Ömer […]

Gülbank Nedir? Gülbank Çeşitleri Nelerdir?

Gülbank Nedir? Gülbank Çeşitleri Nelerdir? Bir çok kişinin birlikte, yüksek sesle dua okuması veya bir tarikat bü­yüğüne tazim için hazırlanmış sözle­ri koro halinde söylemeleri Gül se­si Bektaşilik ve Mevlevilikte gülbank vardır. Yeniçerilerin de birtakım düzenlenmiş duaları toplu olarak okumalarına gülbank çekmek denirdi. Bazı gülbanklar: Baba gülbankı: Çerağı ruşen fahri dervişan o bir sultanı kerem Ali […]

Gaybi Sunullah Kimdir?

Gaybi Sunullah Kimdir? Türk mutasavvıfı. (D. 1615 – Ö.1663) Kütahya’da doğdu. İlk din ve tasavvuf bilgilerini memleketinde aldıktan sonra kendisini yeterli bulmayarak, şöhretini duyduğu Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi’ye intisap için İstanbul’a geldi. Şeyhin 1655 ölümü üzerine onun halifesi olarak Kütahya’ya döndü. Kente yakın bir yerde bir zaviye yaptırarak ölünceye kadar orada yaşadı ve melamilik görüşlerini […]

Sayfa 7 of 12« İlk...56789...Son »