Katoliklik Nedir? Hıristiyanlığın İki Mezhebe Ayrılması

Katoliklik, İsa’nın, havarisi Aziz Petrus’a aktar­mış olduğu yetkilerin kalıtçısı sayılan papayı dinsel başkan olarak kabul eden Hıristiyan mezhebi.

Ortodoks ve değişik Protestan mez­hepleriyle birlikte günümüzde Hıris­tiyanlığın başlıca kiliselerinden biri­ni oluşturan Katolik Kilisesi’ne yaklaşık 660 milyon Katolik bağlıdır. Yaklaşık bin yü boyunca Hıristiyanlık tarihi Katoliklik tarihiyle iç içeydi. Hı­ristiyan Kilisesi’ndeki ayrılık ilk ola­rak Xl.yy’ın ortalarına doğru başgösterdi.

İznik-İstanbul Konsüi (325) credo’ suy­la (Hıristiyan Amentüsü) Kilise, “ kutsal, katolik (evrensel)” olarak kabul edüdi; bu inanış günümüzde Roma Ka­tolik Kilisesi’yle birlikte birçok kilise tarafından benimsenmiştir.

Roma Katolik Kilisesi, iki büyük ko­pukluğun sonunda belirginleşti. Önce Roma ile birlikte “kudas ayininde şa­rapla ekmek yeme”yi kabul eden Ki­lise ile bunu reddeden Kilise (Orto­doks Kilisesi) birbirlerinden ay­rıldı.

Tarihsel nedenler (Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması, Doğu ile Batı’nın birbirinden kopması) dinsel ya­şamdaki farklılıklardan olduğu kadar dogmatik ayrılıklardan da kaynakla­nıyordu. Bir başka ayrılık da, Reform’un öne sürdüğü İncil’e”dönüş” ten çıktı. Çünkü Kilise’nin örgütlenme­sindeki karşıt görüşler dogmalarla ilgili birçok tartışmayı da birlikte getir­mişti.

Günümüzde Katolik Kilisesi belli bir düzene göre örgütlenmiştir. Ruhani topluluk ve çevreleri, piskoposluk çer­çevesi içinde, emrindeki din adamla­rının doğrudan sorumluluğunu taşı­yan bir piskoposun yönetimindedirler.

Temel yapı, ruhani bir çevredir ve bu­rada dinsel yaşamı denetleyen “papaz”dır. Katolik Kilisesi birbirini bütünleyen iki otorite tanır: Papa ve bütün pisko­posları bir araya getiren piskoposlar meclisi. Kardinaller birliği tarafından seçilen papa, piskoposlarını seçer ve onaylar. Piskoposlar da kendilerine bağlı pa­pazlar sınıfını seçerler. Yalnız bu ya­pıyı, maddi sorunlarla ilgili yönetim ve hükümet örgütüyle karıştırmamak gerekir. Katolik Kilisesi, Hristiyanla­rın ortak inancından çıkan ve sürekli olarak papa ile konsiller tarafından temsil edilen bir iman birliği olarak da tanımlanabilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.