Kruşçev Kimdir?

S.S.C.B’li devlet adamı (Kalinovska, Kursk [ Ukrayna sınırı yakınları], 1894 – Moskova, 1971).

Köylü bir ailenin çocuğu olan Nikita Sergeyeviç Kruşçev köy okulunda sı­nırlı bir öğrenim gördükten sonra on yedi yaşında işçi olarak çalışmaya başladı. Aralık 1917’de, Bolşevik Komünist Partisi. üyesi olmadan, millet­vekili seçildi; devrimi izleyen iç savaş sırasında Ukraynalı partizanların sayfalarında görev aldı ve savaştan sonra Harkov Üniversitesi’ne yazıldı. 1918’de Komünist Partisi’ne üye olan Kruşçev, Kaganoviç sayesinde parti içinde yükseldi (kendisiyle aynı yaşta olan Kaganoviç parti içinde daha es­kiydi ve Ukraynalı partizanları yönet­mişti). 1934’te Komünist Partisi’nin Moskova bölgesi sekreterliğine getiril­di, 1938’de Ukrayna Komünist Parti­si Merkez Komitesi sekreteri oldu, 1939’da Politbüro üyeliğine kabul edildi. İkinci Dünya savaşı sırasında, Ukrayna’daki partizanların mücade­lesini yönetti.1947’de Ukrayna Ba­kanlar Kurulu başkanı oldu, aynı yıl Ukrayna Komünist Partisi birinci sekreterliğine seçildi. 1949’da Moskova bölgesi parti başkanlığına atandı ve başkent çevresinde bulunan ama pek büyük olmayan kolektif çiftliklerin bir­leştirilmesi konusunda çaba harcadı. Stalin’in ölümünden (Mart 1953) son­ra, Eylül 1953’te Sovyetler Birliği Ko­münist Partisi Merkez Komitesi birin­ci sekreteri oldu ve parti içindeki ra­kiplerini yavaş yavaş safdışı bırakma­ya başladı. Stalin döneminin etkili ki­şilerinden biri olan Beria’yı tutuklat­tı (Beria Aralık 1953’te idam edildi).Şubat ıy55’te Malenkov başbakanlık görevinden ayrıldı ve yerine Bulganin getirildi. Şubat 1956’da yapılan Ko­münist Partisi XX. Kongresi’nde Sta­lin dönemindeki uygulamaları eleştir­di, yetkilerin tek kişide toplanmasını ve Stalin’in kişiliğine tapma siyaseti­ni şiddetle eleştirdi. Kongrenin ardın­dan stalinciliğin tasfiyesi hareketi başladı. Bu sırada patlak veren Ma­car devrimi, Sovyet birliklerinin gön­derilmesiyle bastırıldı. Haziran 1956’da Polonya’da başlayan karışık­lıkların ardından, bu ülkede parti yö­neticiliğine Gomulka’nın getirilmesi Kruşçev tarafından da onaylandı. Temmuz 1957’de Kruşçev, Molotov, Kaganoviç, Malenkov, Şepilov gibi es­ki stalincileri yenilgiye uğratarak on­ları Parti Yüksek Prezidyumu ile Par­ti Merkez Komitesi’nden uzaklaştırdı. Daha sonra, mareşal jukov’un savun­ma bakanlığından, Bulganin’in de başbakanlık görevinden alındığı gö­rüldü. Parti birinci sekreterliğinin ya­nı sıra Bakanlar Kurulu başkanlığını da üstlenen Kruşçev“ barış içinde bir­likte yaşama” siyasetini gütmeye baş­ladı. Çin Komünist Partisi’yle arasın­da anlaşmazlık çıkmasına karşın, Batı dünyasıyla yakın ilişkiler kurmaya ça­lıştı, Üçüncü Dünya ülkeleri, A.B.D.. Avusturya. Fransa ve daha birçok ül­keye geziler yaptı. Bu arada özellikle A.B.D. başkanı Kennedy ile bir yakın­laşma siyaseti güttü. Ekim 1962’de A.B.D’nin kararlı davranışı karşısın­da Küba’daki Sovyet füzelerini kaldır­mayı kabul etti. Ağustos 1963’te Be­yaz Saray ile Kremlin arasında bir te­lefon bağlantıs: kuruldu ve iki ülke arasında, nükleer silahlanmanın dur­durulması konusunda bir anlaşma ya­pıldı. S.S.C.B’nin A.B.D. ile barış için­de birlikte yaşama siyaseti Çin tara­fından gitgide daha sert bir biçimde eleştirilmeye başlandı. Kruşçev’in iz­lediği iç ve dış siyaset parti içinde de bazı eleştirilere uğradı. Ülke iktisadın­da, özellikle de tarım alanında ve tü­ketim mallarının üretiminde karşıla­şılan güçlükler artıyordu. 14 Ekim 1964’te yapılan Parti Merkez Komite­si toplantısında Kruşçev’in görevden alınması istendi ve 15 Ekimde Kruş­çev hem Parti birinci sekreterliğinden, hem de başbakanlıktan istifa etti ve siyaset yaşamından tümüyle çekildi. Rahatsızlanarak kaldırıldığı hasta­nede bir kalp krizi sonucu öldü (11 Ey­lül 1971).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.