Kurbağa Hakkında Bilgi

Birçok tünrüne temsil edilen sukurbağasıgiller (Ranidae) ailesinin iki yaşayışlılar sınıfının kuyruksuz kurbağalar takımından hayvan (sukurbağası da denir).

Avrupa’da en çok bulunan türü, yeşil sukurbağası (Rana esculenta) arka ayakları sıçramaya uygun biçimde ge­lişmiş 9 cm uzunluğunda (baş ve göv­de) dört ayaklı küçük bir hayvandır. Ayak parmaklarının arası perdelidir. Ön ayaklarında dört, arka ayakların­da beş parmak vardır; derisi çıplak­tır. Başında, hayvan sudayken, suyun yüzüne çıkan küçük çıkıntılar üstüne yerleşmiş iki iri göz bulunur. Gözlerin arkasında işitme organına bağlı, kulakdavulları olarak adlandırılan iki zar vardır. Kaim ve büyük olan dil, altçeneye ön ucundan bağlanmıştır; kurbağa bir böcek yakalamak için di­linin serbest olan arka ucunu öne doğ­ru fırlatır ve böceği diline yapıştıra­rak ağzına alır. Küçük ve koni biçi Çiftleşme sırasında karakurbağaları zamanı erkeklerin ön parmakların­dan ilk üçünün iç kesiminde siyah renkli ve dikenli kabarcıklar oluşur, bunlar çiftleşme sırasında dişiye tu­tunmasını sağlar. Haçlı karakurbağasının (Bufo calamita) şiddetli bir ses çıkarmasını sağlayan ses kesesi vardır;yeşil karakurbağasının(Bufo viridis) sırtı genellikle gri renktedir; üs­tünde kendine özgü yeşil lekeleri var­dır. Bu türün de erkeklerinde ses ke­sesi bulunur ve bu türlerin tümü de Avrupa’da yaşar. Türkiye’deyse yal­nızca karakurbağası (Bufo bufo) ve yeşil karakurbağası (Bufo viridis) vardır. Karakurbağasma günümüze kadar yalnız kuzeybatı Anadolu ile Ege bölgesi ve Karadeniz kıyılarında raslanmış olmasına karşılık yeşil ka­rakurbağaşma Türkiye’nin her yerin­de raslanır.

Bufo cinsi, dişsiz olan karakurbağasıgiller ya da gerçek karakurbağaları ailesi içinde yer alır. Bu aile, tro­pikal Afrika’da yaşayan ve üremesi bakımından ilgi çekici olan Nectophrynoides emsini de kapsar. Gerçek­ten de, söz konusu olan, bu cinsin Nimba dağında (Gine) yaşayan ve Fransız hayvanbilimcisi Lamotte ta­rafından incelenmiş bir türü (Nectophrynoides occidentalis) olan do­ğurgan (vivipar) karakurbağalandır. Bu türün boyu ancak 2 cm’dir. Öbür ikiyaşayışhlarm iribaşlarının suda başkalaşım geçirmelerine karşılık, Nectophrynoides’inkiler başkalaşım sonuna kadar ananın dölyatağmda kalırlar. Böylece kuruma tehlike­sinden korunmuş olurlar ve suya bağımlı kalmaktan kurtulurlar.

Kara kurbağası

Karakurbağası, ikiyaşayışhlarm (Amphibia) kuyruksuz kurbağalar (Anura) takımının karakurbağasıgil- ler (Bufonidae) ailesinden bir kurba­ğa türüdür. Kurbağaların bazı ailele­rinden (tekerdillikurbağagiller [Discoglossidae], çamursalkurbağagiUer [Pelobatidae], peteklikurbağagiller [Pipidae] olan türlere de karakurbağası denir.

Karakurbağası, ikiyaşayışhlarm (Amphibia) kuyruksuz kurbağalar (Anura) takımının Bufo cinsindendir; bir türü Avrupa’da bahçelerde çok bulunur. Karakurbağası (Bufo bufo), erkekleri 10 sm, dişileri 15 sm (baş ve gövdeyle birlikte) boyunda, kahve­rengi, sırtı siğil biçiminde sık kabar­cıklı olan bir hayvandır. Daha çok ka­rada yaşar, böcekleri ve kurtları av­layarak beslenir. Suya ancak yılda bir kez ve üremek için girer. Üremesinde olan dişler, yalnızca üstçenede bulunur. Kurbağa, belli ölçüde akciğerleriyle ama suda da, havada da daha çok derisiyle solunum yapar. Dişi suya çok sayıda yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan iribaşlar küçük balıklara benzerler; solungaçlarının yerini akciğerler aldığı zaman ayak­ları da gelişir.

Avrupa hayvan topluluğu daha baş­ka kurbağa türlerini de kapsar. Çayır kurbağası [Rana temporaria] yeşii su- kurbağasma oranla daha az suda ya­şar. Çevik sukurbağası [Rana dalma- tina] adım aüayış biçiminden almıştır. Kuzey Amerika ve Afrika, Kamerun’ un 30 sm boyunda olan gotyat kurba­ğası (Rana goliath) gibi büyük kurba­ğaların yurdudur. Bütün bu kurbağa­lar, bazı özellikleriyle öbür yakın ai­lelerden farklı olan sukurbağasıgiller ailesi içinde toplanırlar. Sukurbağasıgiller dillikurbağalar (Phaneroglossa) alttakımındandır. Bazen ağaçkurbağasıgiller (Hylidae) ailesini oluşturan ağaç kurbağaları da kurbağa adı altında toplanır. Bu ailenin Avrupa’da yaşayan türü ağaç kurbağası(Hyla arborea) yeşil renkte, ama çok benzerleşme gösteren küçük (4 cm) bir ikiyaşayışlıdır. Ağaçlarm üstünde yaşar. Ötmek için şişirdiğin­de, bedeninden daha büyük boyutla­ra ulaşan bir ses kesesi vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.