Prens Sabahattin Kimdir?

Türk toplumbilimcisi ve düşünürü (İs­tanbul, 1877-Neuchâtel, 1948). Mahmut Celalettin Paşa ile Abdülha­mit II’nin kız kardeşi Seniha Sultan’ın oğlu olan Prens Sabahattin, babası ve kardeşi Lutfullah ile birlikte, 1899’da Paris’e kaçarak Abdülhamit II’ye kar­şı jöntürklerle birleşti. Le Play oku­lunun ve Fransız toplum bilimcisi Edmond Demolins’nin etkisi altında ka­lan Prens Sabahattin “adem-i merke- ziyet”i ve “şahsi teşebbüs”ü savun­du. Ona göre asıl sorun, Abdülhamit II’yi devirmek değil, Doğulu toplum ti­pinden Batılı toplum tipine geçmek­ti; “iştiraki” toplumların ilerleyemeyeceğine ve bunların baskı altında yaşamak zorunda olduklarına inanı­yor, bu nedenle Türk çocuklarının “şahsi teşebbüs” anlayışına göre eği­tilmeleri gerektiğini söylüyordu. İkinci Meşrutiyet’ten sonra İstan­bul’a dönen Prens Sabahattin bu kez İttihat ve Terakki Cemiyeti’yle anlaş­mazlığa düşünce, Avrupa’ya gitmek zorunda kaldı. 1919’da İstanbul’a gel­di ama 1920’de yeniden Avrupa’ya döndü. Avrupa’da bulunduğu sırada, Türkiye’de Osmanlı sülalesinden olanların yurt dışına çıkarılmasıyla il­gili yasa kabul edildiğinden, bir da­ha Türkiye’ye dönemedi. İsviçre’ye yerleşti ve orada öldü (kemikleri 1952’de yurda getirildi).Prens Sebahattin

Prens Sabahattin

Prens Sabahattin’in çeşitli dergiler­de çıkan yazılan dışında, Türkiye Na­sıl Kurtarılabilir? (1911) adlı bir ya­pıtı vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.