Ahmet Rıza Kimdir?

Türk gazetecisi ve siyaset adamı (İs­tanbul, 1859-İstanbul, 1930).

Birinci Meşrutiyet dönemi Ayan Mec­lisi üyelerinden Ali Bey’in oğlu olan Ahmet Rıza Bey Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra, kısa bir süre Hari­ciye Tercüme Odası’nda tercümanlık yaptı. Bu sıralarda Osmanlı toplumunun ancak modern tarım usulleriyle kalkınacağı düşüncesine inandığın­dan, Fransa’ya tarım öğrenimine git­ti, ancak orada düşüncesini değişti­rerek, Osmanlı toplumunun ancak eğitim yoluyla kalkınacağına inanma­ya başladı; bu inancının etkisiyle Bur­sa İdadisi’ne öğretmen oldu, kısa bir süre sonra da Bursa Maarif Müdürlüğü’ne atandı. 1889’da Paris’e kaça­rak Abdülhamit II’ye karşı meşruti­yet için mücadeleye girişti ve jön­türklerin arasında bu mücadeleyi so­nuna kadar sürdürenlerden biri oldu. Fransa’da arkadaşlarıyla birlikte Türkçe-Fransızca Meşveret (Mechveret) gazetesini çıkarmaya başladı. Bir süre sonra jöntürklerin önderlerin­den biri durumuna geldi.Ahmet Rıza

Ahmet Rıza

Ahmet Rıza Bey Fransa’da dinci ve mistik düşüncelere karşı bilimin, özellikle toplum bilimin üstünlüğünü, toplumsal ilerlemenin düzen içinde, devrime başvurmadan gerçekleşebi­leceğini savunan pozitivizmin etkisi altında kaldı. Abdülhamit II’ye karşı mücadelesini sonuna kadar ödün ver­meden sürdüren Ahmet Rıza Bey İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a döndü, Meclis-i Mebusan’a İstanbul milletvekili olarak gir­di ve meclis başkanı oldu. Daha son­ra Ayan Meclisi üyeliğine seçildi. İt­tihat ve Terakki Cemiyeti ile bu ce­miyetin izlediği siyaset üstünde pek etkili olamayan Ahmet Rıza Bey, Bi­rinci Dünya savaşı sonlarına doğru Ayan Meclisi reisi olduysa da, bir sü­re sonra bu görevden alındı ve Avru­pa’ya gitti. Türkiye’ye ancak Kurtu­luş Savaşı’ndan sonra döndü.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.