Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Nasıl Yapılır?

Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Nasıl Yapılır? Seçimlerin, yargının genel yönetim ve denetimi altında yapılmasının anayasal bir kural ve bunu yürütecek kuruluşun da, anayasal bir organ durumuna gelmesi, 1961 Anayasası ile oluşmuştur. 1982 Anayasası da, bu düzenlemeyi aynen benimsemiştir (m. 79).

Buna göre, seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet. Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi, Yargıtay ve Danıştay üyelerinden oluşan Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir. Anayasa, ayrıca anayasa değişikliklerine ilişkin yasaların halkoyuna sunulmasının da, yönetim ve denetiminin Yüksek Seçim Kurulunca yapılması kuralını getirmiştir (m. 79/6).

Yüksek Seçim Kurulu, yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerden altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarınca, kendi üyeleri arasından, üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler, salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.

Yüksek Seçim Kurulu, yalnız seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten bir kurul değildir. Bu kurul, seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan bir kuruldur. Yüksek Seçim Kurulu Kararlarına karşı, başka hiç bir yere başvurulamaz. Yüksek Seçim Kurulu, seçim yargısı alanında, bir yüksek mahkemedir. Yüksek Seçim Kurulunun itiraz yolu ile yaptığı bir başvuruyu, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulunun mahkeme sayılamayacağı nedeni ile reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi böyle bir karar alırken, soruna biçimsel olarak yaklaştığı söylenebilir (Anayasa Mahkemesinin 18.2.1992 gün ve E. 92/12, K. 92/7 sayılı kararı; Resmi Gazete, 13.5.1992-21227)

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.