Sivas Kongresi

Ağustos sonuna doğru bazı delegeler Sivas’a gelmeye başlamışlardı. Mus­tafa Kemal Paşa da, 29 Ağustosta Er­zurum’dan hareket etti. Erzurum’da, Sivas Kongresi için delege seçimi ger­çekleşememişti.Bunun üzerine Musta­fa Kemal Paşa, Erzurum’dan Hoca Raif Efendi’yi ve yolu üstündeki Erzin­can’dan da Şeyh Fevzi Efendi’yi ala­rak Sivas’a geldi.

İki aydan beri heyecanla beklenen Si­vas Kongresi’ne, tüm çabalara karşı pek az delege göndcrilebilmişti. Kong­renin açılacağı gün Sivas’ta bulunan­lar, Anadolu ve Rumeli’yi değil, yal­nızca Anadolu’yu bile temsil edecek durumda görünmüyordu. Ama kong­re geri bırakılamazdı. Sivas Kongre­si 4 Eylül 1919’da, 15 il ve mutasar­rıflığı temsil eden 31 delegenin katıl­masıyla çalışmalarına başladı.

Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi’nin kararlarım aynen kabul etti, ama bun­ları bütün Anadolu ve Rumeli’yi kap­sayacak biçimde genişletti. Cemiyetin adını da, bütün Müdafaayı Hukuk Ce­miyetlerini birleştirdiğini varsayarak, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti olarak değiştirdi. Tüzüğün Heyet-i Temsiliye’ye ilişkin maddesi de şöyle değiştirildi:“Heyet-iTemsiliye, vatanın heyeti umumiyesini tem­sil eder.”

Kongre, her türlü işgal ve müdahale­ye karşı, özellikle Ermenilik ve Rum­luk oluşturulmasına karşı, savunma ve direniş gösterilmesini de karar al­tına aldı.

Amerikan mandası görünüşünü İstan­bul delegesi İsmail Hami (Danişment) Bey hazırladı ve birçok imza ile kong­reye sundu. Rauf, Refet, Bekir Sami ve Kara Vasıf Beyler ile İsmail Fazıl Paşa, manda savuun en ısrarlı savu­nucuları oldular. Mustafa Kemal Pa­şa ve manda karşıtı öbür kişilerin kar­şı çıkışlarıyla bu sav kabul edümeye- rek, askıda bırakılmasını sağlayacak bir karar almdı.

Kongrenin sürdüğü günlerde Sivas’ın çevresinde dolaşan tehlikeler artma­ya başlamıştı. Bu nedenle kongrenin bir an önce tamamlanması gerekiyor­du. İstanbul’un da katılmasıyla emekli albay Ali Galip’in kongreyi basma ha­zırlıkları öğrenilerek düzen boşa çıkarıldı.l3.Kolordu’ya bağlı müfrezeler, Ali Galip ve yandaşları üstüne gönde­rilerek dağıtıldüar.

Ali Galip olayının yarattığı heyecan havası içinde, vatanın bütününü tem­sil edecek 16 kişiden oluşan Heyet-i Temsiliye seçildi ve çalışmalarını 11 Eylülde tamamlayarak dağıldı. Mus­tafa Kemal Paşa, Heyet-i Temsiliye reisi seçilmişti.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.