Türk Mimarı Kasım Ağa Hayatı

Türk Mimarı Kasım Ağa(Avlonya Sancağı’nda Arnavut Belgrad’ı, İstanbul, 1659). Yaşlılığında Koca Mimar diye anılan Kasım Ağa, İstanbul’a devşirme ola­rak geldi. Çeşitli görevlerden sonra Hasbahçe’de görev yaptı. Kasım Ağa’ nın, mimarlığı, Davut Ağa’dan öğren­diği sanılmaktadır. Adını duyurduğu ilk işi,Dikilitaş’taki Valide Sultan Hamamı’nın onaranıdır (1597). 1623’te Haşan Ağa’nın ölümü üzerine başmimar olan Kasım Ağa, mimarlığından çok saray çevresindeki siyasal yaşa­mıyla ün yaptı. Sultan İbrahim’in sad­razamı Kara Mustafa Paşanın yakın dostluğunu kazandıysa da, paşanın öl­dürülmesi üzerine görevden alınarak Gelibolu’ya sürgüne gönderildi (1644); bir yıl sonra yakın dostu Kazasker Cinci Hüseyin Efendi’nin (Cinci Hoca) araya girmesiyle İstanbul’a döndü ve Meremmetçi (onarımcı) Mustafa Ağa’nın görevden alınmasından son­ra yeniden başmimar oldu.

Sultan İb­rahim’in tahttan indirilmesinden son­ra, saray işlerine karışmaya başlayan ocak ağalarının yardımıyla, damadı zurnazen Mustafa Ağa’yı önce Rumeli beylerbeyliğine, sonrada defterdarlı­ğa getirtti. Saray işlerinde etkinlik ka­zanmak tutkusuyla Kösem Sultan’la yakınlık kurmaya çalıştıysa da başaramadı. Kösem Sultan’ın ölümünden sonra Valide Turhan Sultan’a yakın­laştı ve Valide kethüdahğı görevine atandı (1651). Turhan Sultan’a, dev­letin durumunu düzeltecek önlemleri önerdi ve Köprülü Mehmet Paşa’nın sadrazam yapılmasını istedi; ancak bu nedenle, gerek koruyucusu Süley­man Ağa’nın, gerekse sadrazam Gür­cü Mehmet Paşa’mn düşmanlığım ka­zandı. Turhan Sultan’m izniyle göre­vinden alınarak Yedikule Zindanın­daki Kanlıkuyu’ya hapsedildi, daha üonra Kıbrıs’a sürgün gönderildi. Turhan Sultan’m izniyle İstanbul’a dön­dükten sonra da Köprülü Mehmet Paşa’nın sadrazam olması için ısrar et­ti. Paşanın sadrazamlığa getirilmesiy­le de Köprülüler dönemi açıldı. Kasım Ağa, mimar olarak Üsküdar Sarayı’nda Baltacılar koğuşunu onardık­tan ve bir ahır ekledikten sonra, Topkapı Sarayı’ndaki en güzel kasırlar­dan biri olan Sepetçiler Kasn’nı, he­men hemen yeniden inşa etti. Ayrıca Mimar Davut Ağa’nın planlan üstü­ne tamamlanan Yeni Cami’nin yapılı­şında bulundu.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.