İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DESTANLARI VE DÜNYA DESTANLARINA ÖRNEKLER

DESTAN Çok eski zamanlarda ulusları derinden etkilemiş ve sonraki dönemlerde de etkileri sürmüş savaş, göç, doğal afet gibi olağanüstü olaylarla ilgili söylenmiş uzun manzum öykülere destan denir. Destanlar, anonimdir; çağdan çağa, ağızdan ağıza aktarılırken değişikliğe uğrayabilir. Destanlarda anlatılan olaylar ve kişiler olağanüstü özellikler taşıyabilir. SAKA DESTANLARI a) Alp Er Tunga Destanı Bu destanda Saka Türklerinin […]

İSLAM UYGARLIĞI ÖNCESİ SÖZLÜ TÜRK EDEBİYATININ ÖZELLİKLERİ VE ÖRNEKLERİ

İSLAM UYGARLIĞI ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, Türklerin Orta Asya’da oluşturdukları, her türlü dış etkiden uzak; dil, şekil ve içerik yönünden ulusal olan bir edebiyattır. Bu edebiyat, tarihin bilinmeyen dönemlerinde başlamış ve 11. yüzyıla kadar devam etmiştir. Çağlar boyunca göçebe bir yaşam süren Türkler farklı inanç sistemlerinin etkisinde kalmıştır. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında […]

17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ PADİŞAHLARI

ÜÇÜNCÜ MURAT DÖNEMİ (1574 – 1595) Bu dönemde; Yeniçeri Ocağı‘na asker alma kuralları (Kanun-ı Kadim) bozuldu. Babası Ikinci Selim döneminde olduğu gibi ordunun başında sefere çıkmama alışkanlığı devam etti. Ilk ciddi Istanbul (Yeniçeri) İsyanları çıktı. Sokollu döneminde himaye altına alınan Lehistan elden çıktı. Sokollu döneminde başlayan Kafkas fetihleri bu dönemde 1590 yılında imzalanan Ferhat Paşa […]

YAŞAM TARİHİ, BAZI EKOLOJİK – EVRİMSEL KURALLAR, ADAPTASYON ÇEŞİTLERİ

YAŞAM TARİHİ Bir gezegen olan dünyamızın ne zaman oluştuğu, yaşamın (canlılığın : hayatın) bu gezegende hangi tarihlerde başladığı ve nasıl değişip geliştiği, ayrıca günümüze kadar olan süreçte büyük yaşam olaylarının hangi devirlerde meydana geldiği bazı metotlar kullanılarak ve eldeki fosil kayıtları değerlendirilerek izah edilmeye çalışılmaktadır. Bu konuda değişik görüşler vardır. Değerlendirmeler yoğun bir şekilde devam […]

EVRİMİ DESTEKLEYEN KANITLAR

EVRİMİ DESTEKLEYEN KANITLAR A) Canlı Fosilleri : Eski devirlerde yaşayan canlıların fosilleri, o canlıların çeşitli özellikleri hakkında fikir verir. Mesela çenenin yapısı nasıl beslendiği hakkında ipuçları taşır. Fosillerle bugünkü canlılar arasındaki akrabalık ilişkilerini ortaya çıkarmak, gelişimin hangi yönde olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Fosiller jeolojik katmanlarda bulunur. Kural olarak en alttaki katmanlarda bulunan fosiller üsttekilerden daha […]

CANLILARIN EVRİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER, MİKRO EVRİM

Biyolojik evrim, canlılar arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklar. İlk ortaya çıkmış canlılardan günümüzde yaşayan canlılara kadar olan süreçte, organizmaların geçirdiği değişiklikleri inceler. Canlıların kökenlerini ve jeocoğrafik yayılışlarını araştırır. Evrim teorisine göre; Bütün canlılar ortak bir kökenden gelmiştir ve çeşitli ortak özellikler taşır. İlk canlı basit yapılıdır. Bu yapıdan bugünkü çeşitlilik doğmuştur. Tür sayısı sabit değildir, […]

KLASİK MANTIK, TANIM

Tanım nedir? Tanım bir şeyin özünün belirlenmesi işlemidir. Başka bir deyişle tanim bir şeyin içiemlerinin belirtiimesidir. Tanım Çeşitleri: Tanım çeşitlerini genel olarak beş tümele göre (işlemsel tanım) ve tanımlanana göre olmak üzere iki başlık altında toplayabiliriz. 1) Beş tümele göre tanım (içlemsel tanım) a) Özle ilgili tam tanım: Bir terimin yakın cinsi ve yakın ayrımı ile yapılan […]

KLASİK MANTIK, KAVRAMLAR VE TERİMLER

Klasik mantık denilince Aristo’nun kurduğu mantık sistemi anlaşılır. Aristo mantıklı düşünme üzerinde durmuş, bunun için de tümdengelime önem vermiştir. Doğru bir akıl yüretme için önce kavram oluşturma, sonra önerme kurma daha sonra çıkarım yapma gereğini vurgulamıştır. KAVRAMLAR VE TERİMLER Nesnelerin zihnimizdeki tasarımına “kavram”, bunun dil ile ifadesine “terim” denilir. Başka bir deyişle terim, dil içinde […]

MANTIK, AKIL YÜRÜTME BİÇİMLERİ, AKILIN İLKELERİ (MANTIKLI DÜŞÜNME İLKELERİ)

MANTIĞA GİRİŞ Mantık Arapça “söz” anlamına gelen “nutuk” tan türemiştir; Grekçe’de ise logos sözcüğünden gelir. Anlamı akıl, düşünme, yasa ya da ilkedir. Yukarıdaki açıklamadan da hareket ederek mantığın konusunun “doğru düşünme olduğunu” söyleyebiliriz. Mantık ise; doğru düşünmenin kurallarını inceleyen disiplindir. “Doğru” ikiye ayrılır. Mantık doğrusu Bilgi doğrusu Mantık; biigi doğrusu iie değil, mantık doğrusu ile […]

EKFİİLLER

Çoğu zaman isim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onların cümlede yüklem olarak kullanılmaIarını sağlayan ek ve sözcüklere ekfiil denir. “i(mek)” fiilinin çeşitli şekillerde kullanılmasıyla oluşur. Ekfiiller:  a) Geniş zaman, b) -miş’li geçmiş zaman, c) -di’li geçmiş zaman, d) Dilek – şart kipi biçiminde çekime girerler. Her cümlede yargıyı üzerinde taşıyan sözcük,  fiil olmayabilir; adlar da böyle […]

Sayfa 3 of 55212345...102030...Son »