Alfred Hitchcock Kimdir? Ve Yönetmenliği

Ippı Hedren ve Searı Zonnery.Hitchcock’un Hırsız Kız adlı filminde.

Ippı Hedren ve Searı Zonnery.Hitchcock’un Hırsız Kız adlı filminde.

İngiliz kökenli A.B.D’li film yönet­meni (Londra, 1899-Hollyvvood, 1980).

Sinemaya İngiltere’de sessiz film­lerde ara başlıkların çizicisi olarak başlayan Alfred Hitchcock, kısa sürede yönetmen yardımcılığına yük­seldi (1922), 1925’te de, yapımcılığa başladı. Birbirini tutmayan birkaç başlangıç denemesinden sonra, gör­sel ve işitsel öğelerdeki titizlik bakı­mından ilgi çekici olan ilk sesli İngiliz filmi Blackmail’i (Şantaj, 1929) yaptı. İngiltere’deki çalışma döneminde (1925-1940) daha çok casusluk film­leri (The Thirty-Nine Steps [Otuz Dokuz Basamak], 1935) gerçekleşti­ren Hitchcock, bu filmlerde kişisel bir mizah duygusuyla birlikte, kendine özgü gerilim yaratma sanatını da geliştirdi. Ama en önemli filmlerini 1940’ta çağrıldığı Hollywood’da yaptı. Psikolojik bir anlam belirsizli­ğinden yararlanarak Shadow of a Doubt (Bir Kuşkunun Gölgesi, 1943) adlı yapıtında unutulmaz bir hava yaratmayı başardı.

 Tek ve kapalı bir uzamda çalışma, elden geldiğince uzun çekimler yap­ma gibi olanakları denemek isteyen Hitchcock, Ölüm Karan (The Rope, 1948) adlı filmini bu amaçla gerçek­leştirdi. Sinema alanındaki olanak­lara koşut olarak gelişen ustalığına dayanarak iki başyapıt verdi: Tren­deki Yabancı (Strangers on a Train, 1951) ve Arka Pencere (Rear Window, 1954). Dehşet filmlerine 1960’ta Sapık’la (Psycho), fantastik filmle­rine Kuşlar’la (The Birds, 1962) baş­ladı. Psikanalizle ilgili filmlere bir yenilik getirmeyi Hırsız Kız (Marnie, 1964) ve Cinnet (Frenzy, 1971) ile denedi.

Londra’da çevirdiği bu film­ler, aynı zamanda, ilk filmlerindeki İngiliz gülmece anlayışına bir geri dönüş denemesini de vurgular. Hitchcock, bir yandan Yeni Dalga sinemacıları tarafından önde gelen bir usta sayılırken, öte yandan da yapıtlarının değeri tartışılmaktadır. Bazı sinema eleştirmenleri tarafın­dan yüzeysel olmakla, etki araçların­daki aşırılıklarla, senaryolarının gerçekten uzak olmasıyla suçlanmış­tır. Oysa başarısız olanlarıyla bir­likte bütün filmleri, sinema tarihi boyunca neredeyse benzeri bulunma­yan bir biçim araştırmasının örneği­dir.Gerçekten de, Hitchcock, yalnızca taşıdıkları ağırlıkları dolayısıyla seçilmiş konularına, oyunlarını elden geldiğince üsluplaşt ırmak istediği oyuncularından daha fazla önem ver­mez; gerçekçiliği ve psikolojiyi her zaman görüntünün gücüne feda eder. Çekimden önce senaryoya çizilen plan düzeni çekimler, kamera hare­ketleri (Ölüm Kararıj, dekor (Ölüm Korkusu [Vertigo, 1958], Gizli Teşki­lat [North by Nothwest,1959]), mon­taj (Trendeki YabancıJ. gerilimin de ötesinde, derin bir estetik etki yarat­mak için birbirleriyle yarışırlar. Filmlerinden bazıları, sözgelimi Kapri Yıldızı (Under Capricorn, 1949), Aşktan da Üstün (Notorious, 1946), Ölüm Korkusu seyirciyi garip bir güzelliği olan yapay bir dünyanın içi­ne iter. Tedirginlik, derin kuşkudan, belirsizlikten doğar: Bu,iyi ile kötü­nün, suçluluğun ve masumluğun, sal­dırganla kurbanının iç içeliğidir.

BAŞLICA FİLMLERİ

İngiltere’de: The Ring; The Lodger (1926); Blackmail (Şantaj, 1929); Rich and Strange (Zengin ve Yabancı, 1932);The Man VVho Knevv too Much (Çok Bilen Adam, 1934); The Thirty- Nine Steps (Otuz Dokuz Basamak, 1935); The Lady Vanishes (Bir Kadın Kayboldu, 1938). A.B.D’nde: Rebecca (1940); Foreign Correspondent (Ya­bancı Muhabir, 1940); Suspicion (Kuşku, 1942); Shadovv of a Doubt (Bir Kuşkunun Gölgesi, 1943); Yaşa­mak İstiyorum (Lifeboat, 1943); Aşk­tan da Üstün (Notorious, 1946): Ölüm Kararı (The Rope, 1948); Kapri Yıldızı (Under Capricorn, 1949); Trendeki Yabancı (Strangers on a Train, 1951);Arka Pencere (Rear Win- dow, 1954): Lekeli Adam (The VVrong Man, 1957); Ölüm Korkusu (Vertigo, 1958); Gizli Teşkilat (Northby North- west, 1959); Sapık (Psycho, 1960); Kuşlar (The Birds, 1962); Hırsız Kız (Marnie, 1964): Esrar Perdesi (Torn Curtain, 1966); Cinnet (Frenzy, 1971).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.