Jeotermal enerji diğerlerine göre ekonomik midir? Neden?

Jeotermal kaynaklardan elde edilen enerji, diğerlerine göre ekonomik midir? Neden?

Jeotermal enerji; yerkabuğunun sahip olduğu ısının  oluşturduğu, sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik  ortalama sıcaklığın üzerinde olan, çevresindeki normal yeraltı ve yer üstü sularına oranla daha fazla erimiş mi­neral, çeşitli tuzlar ve gazlar içeren sıcak su ve buharın ta­şıdığı enerji olarak tanımlanabilir. Yer kabuğunun derinliklerinde var olan ısı kaynağı; henüz soğumasını tamamlamamış bir magma kütlesi veya genç bir volkanizma ile ilgilidir.

Jeotermal enerji, termal bölgelerde yaşayan insanlar ta­rafından, ilk çağlardan beri sağlık, banyo ve yiyecek pişirme
gibi çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Gelişen teknolojiye ve enerjiye olan talebin artmasına paralel olarak jeotermal kul­lanımı da yaygınlaşmış ve çeşitlilik kazanmıştır. Bunların ba­şında elektrik üretimi, ısıtmacılık ve sanayide çeşitli amaçlarla kullanım gelmektedir. 

180 °C’nin üzerinde akışkana sahip olan sahalardan elekt­rik üretimi mümkün olmaktadır. Son yıllarda geliştirilen “Binary  Cycle” ve “Multi Flashing System” gibi yeni teknolojiler ile daha düşük sıcaklıktaki akışkanlardan da elektrik enerjisi elde etmek mümkün hale gelmiştir. Jeotermal Enerjiden elektrik üretimi ilk kez 20. yüzyılın başlarında Larderello Sahası’nda (İtalya) başarıyla uy­gulamıştır. Daha sonra başta Yeni Zellanda, ABD ve Japonya gibi ülkelerde olmak üzere geniş bir kullanım alanı bulmuş ve 1992 yılı rakamlarıyla 18 ülkede toplam 58 sahada 6275 MW’e kurulu güç kapasitesine ulaşmıştır.

Ülkemizin tek jeotermal santralı olan Kızıldere Jeotermal Santralinin kurulu gücü 20 Mw olup yıllık enerji üretimi 75-80 milyon kWh civarındadır. Jeotermal enerjinin ülkemizin enerji üretiminde % 0,1 payı bulunmaktadır. Germencik sahasında 25 Mwe kapasitesi bir santral kurulması durumunda bu üretimin 200 milyon kWh değerine ulaşması beklenmektedir. Bu ra­kamlar ülkemizin enerji tüketiminin çok küçük bir bölümüne karşılık gelmekteyse de enerji maliyetinin fosil yakıt sant­ralına oranla çok daha düşük olması, çevre sorunlarının mi­nimum seviyede olması ve kendi doğal kaynağımız olması gibi nedenlerle jeotermal kaynaklardan enerji üretimi ekonomik ol­maktadır

Ülkemizde yaygın olarak bulunan orta entalpili sahaların ısıtma ve endüstriyel kullanım gibi amaçlarla doğrudan kullanılması ise termal verimin enerji santrallarına oranla daha yüksek olması nedeniyle çok daha ekonomik olmaktadır. Ni­tekim ilk uygulamaların yararlarını gören yerel yönetimler je­otermal kaynakların kullanımına hızla yönelmektedirler.

Yüksek ve orta entalpili sahalarda enerji üretimi ile en­tegre olarak doğrudan kullanımın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Örneğin Kızıldere’de ortalama 1000 t/saat 147″ sıcaklıktaki atık su kullanılmadan atılmaktadır. Bu atık su ile Denizli’de 20.000 konutun ısıtılması mümkündür.

http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/2da8c91ce7b1084_ek.pdf

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

 1. ben çok beğeniyorum bu sayfayı bravo Ayet-el Kürsi Okunuşu

  Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

  Ayetel Kürsi Anlamı (Meali)

  Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
  Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
  Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
  O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
  O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
  O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
  O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
  O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
  O, yücedir, büyüktür.
  çok şükür bir ayetel kürsi okumanıza vesile oldum sayfa ancak böyle daha güzel oldu diye düşünüyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.