Kahire Hakkında Bilgi

Mısır’ın başkenti (6 452 000 nüf.; banliyölerle birlikte 9 000 000 nüf.; 1992).

Kahire'de bir pazar yeriAfrika’nın ve Arap dünyasının en önemli kenti olan Kahire (arapça adı Mısr el-Kahire’dir), delta ucundan 20 km yukarda, Nil’in sağ kıyısında yer alır; aşağı ve yukarı Mısır’ın kavşak noktasında Suriye’den Kuzey Afri­ka’ya giden karayolu üstünde, Nil’in Roda ve Cezire adalarıyla kolaylıkla aşılabildiği bir yerde önemli bir stra­tejik konumu vardır.

Kent, Nil ile kendisine doğuda ege­men olan Cebel Mukaddem arasın­daki alüvyonlu taraçalar üstünde ya­yılmıştır.

Eskiçağ’da, burada yalnızca Babil adı verüen tahkimli bir Yunan-Roma üs­sü bulunuyordu, oysa karşı kıyıda Gi­ze piramitleri yer almaktaydı. Kentle­rin gelişmesi ve olağanüstü bir canlı­lıkla güneyden kuzeye birbirine eklen­mesi, Arapların buraları ellerine ge­çirmelerinden sonra oldu; Amr İbnül As, Fustat’ı kurdu, daha sonraları Ab­basi komutanları 750’de El Asker’i ya­rattılar,vali Ahmed bin Tolun 873’te El Katay’ı kurdu. Fatımîler adına Mı­sır’ı ele geçiren komutan Cevher 873’te El Kahire’yi ve 869-870’te de El Ezher Camisi’ni inşa ettirdi.

Sela- haddin Eyyubî, bu kentleri gözleyebilmek amacıyla kaleyi yaptırdı (1176). Memlûklar zamanında kent huzura kavuştu ve birçok anıtla güzelleşti. Daha sonra Osmanlı egemenliği döne­minde de çeşitli yapım etkinlikleri sür­dü. Kent XVIIL yy’ın sonuna doğru kı­sa bir süre Napolyon’un komutasında­ki orduların yönetiminde kaldı. XIX. yy’ın başmda Kahire’nin yönetimi Ka- valalı Mehmet Ali Paşa’ya geçti ve ya­pılan çalışmalarla kent modernleşti­rildi. XX. yy’da İngiliz yönetimi sıra­sında ve özellikle 1952 devriminden sonra Kahire hızla gelişti; büyük bir kentleşme çalışmasına girişildi, geniş yollar ve bu arada Nil kıyısında 20 km boyunca uzanan sahil yolu açıldı. Yönetim ve ticaret merkezi, büyük ya­pıla rm sıralandığı düzgün caddeleriy­le, kalabalık ve karmaşa içindeki Es­ki Kahire’den çok farklıdır. Büyük yerleşme merkezleri kuzeydedir; bun­lar adaları kaplar ve sol kıyıda pira­mitlere doğru uzanırlar.

Kahire’nin nüfusu, son yirmi yıl için­de, kırsal kesim insanlarını kendine çekmesiyle iki katma çıktı; gerçekten de, merkezci bir başkent olan Kahire’ nin Mısır’daki ağırlığı sürekli artmak­tadır. Demir-çelik (Heluan’da), doku­ma (pamuk), kimya, besin, makine sa­nayileri gelişmiştir. Ama etkin nüfu­sun ancak beşte biri ikinci kesimde çalışır, oysa nüfusun yarıdan fazlası tümüyle işsizdir.

Kahire'de günlük yaşamBir sanat kenti olan Kahire’de, uzun geçmişine tanıklık eden birçok amt vardır. Kahire Müzesi’nde Eskiçağ Mısır sanatmm en değerli örnekleri sergüenir. Birkaç Kıpti kilisesi varlı­ğım sürdürmektedir, ama camilerle (İbni Tulun, El Hakim, Haşan), medre­se ve amt-mezarlarla temsil edilen İslam sanatı ağır basmaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.