Kamçılılar Hakkında Bilgi

Uzantıları ya da kamçılarıyla hareket eden,asalak ya da serbest yaşayan protistler (birhücreliler) sınıfı. Kamçılıların kamçıları, ancak elek­tron mikroskobuyla görülebilen birkaç ayrım dışında, sürekli benzer yapıda oluşumlarıdır.

Bu, yalmzca kamçılılar için değil, kamçı biçiminde eklentileri olan bütün hücreler (sözgelimi, dişi üreme hücreleri) için de geçerlidir.

Kamçılılar Hayvan ve Bitkiler Evreninin Kesişme Noktasında Yer Alan Canlılar

Kamçılıların, bütün birhücreliler gibi, bitkisel nitelikte ve hayvansal nitelikte biçimleri vardır. Dolayısıyla, bu can­lıların sınıflandırılması, her biri ayrı ölçütlere dayandırılan iki evrenin (ya­ni bitkiler ve hayvanlar) sınıflandırıl­masıyla da tam uygunluk gösteremez ve başka ölçütlere (sözgelimi, pig­mentlere) dayandırılır. İster ilkel bi­çimler söz konusu olsun, ister daha gelişmiş biçimler, “yatay” bir evrim söz konusudur. Kamçılı hayvanlar bir­hücreliler (Protozoa) dalı içinde yer alanRhizoflagellata altdalmın bir üstsınıfını oluştururlar.Akdeniz planktonu Ceratium ranipes

Duruma göre serbest, asalak ya da or­takyaşar olan kamçılıhayvanlar üç üsttakıma ayrılır. Herpetomonadales üsttakımı, kamçının tabanında kendilerine özgü yapıda bir keseciğin bulunuşuyla nitelenir. Bu üsttakım da şu üç takımı kapsar: Kamçının dip kesimini saran huni biçiminde bir “ya­ka” (süngerlerin bedenlerinin iç kesi­mindeki boşlukları örten hücrelerde ve Chrysomonadales’de olduğu gibi) ile donanmış yakalıkamçılılar (Choanoflagellata); Afrika’da yaşayan me­melilerde uyku hastalığına ve ona benzer hastalıklara neden olan ve çe- çe sineği aracılığıyla taşman tripano- zomolar; farklı büyüklükte iki kamçı­ları olan bodolar.

Metamonadina üsttakımı, hamambö­cekleri ya da termitlerin asalak ya da ortakyaşar takımından bir diziyi içi­ne alır; bunlardan bazıları selülozu sindirdiklerinden, termitlerin odunla beslenmelerine yardımcı olurlar. Üçüncü üsttakım olan Opalina ise kurbağaların barsak asalaklarım kapsar; bunlarda uzunlamasına çizgiler halin­de dizilmiş olan kamçılar bütün bede­ni örterler. Bitkilerde, kamçılara suyosunları gru­bunda raslamr. Yeşilsuyosunlarmda (Chlorophyceae) eşit boyda iki kamçı vardır. Oysa, öbürlerinde (sözgelimi, birbirine dikey konumda iki kamçısı olan Peridinium ‘da; ender olarak iki kamçılı türleri bulunan öglenalarda, Chrysomonadales ve Xanthophyceae’de) kamçılar her zaman birbirinden farklı boydadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.