Kübreviye Tarikatı Nedir? Necmeddin Kübra Kimdir? Tarikatın Esasları Nelerdir?

Kübreviye Tarikatı Nedir? Necmeddin Kübra Kimdir? Tarikatın Esasları Nelerdir? Kübreviye Tarikatı Necmeddin Kübra tarafından ku­rulmuştur. Necmeddin, 1145’te Harezm’in Hayvek köyünde doğdu. Harezm’de yetişti. Medrese ilimlerinde, özellikle hadis ilminde uzmandı. Gençliğinde, her girdiği bahiste karşımdakileri alt ettiğinden büyük kıyamet anlamına gelen “Tammet’ül Kübra” adıyla anılmaya başladı, sonradan Kübra kelimesi lakabı haline geldi. Tebrizli ve Meczup Baba Fereç adlı bir zatın hizmetinde bulundu, iskenderiye’ye, Hamedan’a gitti. Bir yolculuk sırasında İsmail Kasri’nin dergahında konakladı. O sırada hayatında büyük bir değişiklik oldu ve tasavvufa yöneldi. Kasri kendisini Ammarb. Yasir’e gönderdi. Tasavvuf eği­timinin bir bölümünü onun yanında tamamladıktan sonra yine şeyhinin emri üzerine Ruzbihan Kebir Mısrinin yanına gitti. Sonra Harezm’de irşadla görevlendirildi. 1226’da Moğol­larla savaşırken şehit oldu.

Mevlana Celaleddin’in babası Bahaddin Muhammed Veled’in Necmed din Kübra’ya, Şemsi Tebrizi’nin de Necmeddin’in halifelerinden Baba Kemali Cündi’ye mensub oldukları ileri sürülür.

Necmeddin Kübra’nın “Usulü Aşere” adlı risalesi tüm tarikatlara tesir eden bir eserdir. Tarikat terbiyesinden söz eder. “Fevaihul Cemal” adlı kitabı da tasavvuf psikolojisi yönünden değerlidir.

Kübreviye tarikatı Anadolu’da yaygın değildir. Daha çok Orta Asya, İran, Sovyetler Birliği bölgelerinde bilinir. Kübreviye, Nakşibendiye vc Mevleviye tarikatlarına tesir etmiştir. Sovyetler Birliği’ndeki baskı rejimine karşı direnenlerin başında Kübreviler gelmiştir.

Kübreviye’nin tarikat silsilesinde Cüneyd-i Bağdadi, Ebu Necib Suhre verdi, Ammar bin Yasir ve Ahmed Necmeddin Kübrevi sırası bulunur.

Kübreviye’nin üç temel esası vardı

Tedrici olarak yemeği azaltmak, Kamil bir mürşidin iradesine tabi olmak, Cüneydi Bağdadi’nin sekiz esasını yerine getirmek. Necmeddin Kübra şeriat ilkelerine bağlı, sünni bir anlayış benimsediği için tarikatı da aynı disiplini korumuştur. Kübra, “dinle tasavvufun uzlaşması gerektiğini” savunmuştur.

Kübreviye tarikatına mensup olanlar şu esaslara uymalıdır:

Beden temizliği, halvet, susmak, oruç tutmak, zikretmek, teslim olmak, akla gereksiz şeyleri getirmemek, kalbi şeyhe bağlamak, ancak zorunlu durumlarda uyumak, yeme içmede perhize dikkat etmek. Tarikat törenleri topluca tekkede yapılır, şeriata uyularak Allah adı zikredilir. Kübrevilikte Sünniliğin tüm kurallarına uyulur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.