Ku Klux Klan Hakkında Bilgi

A.B.D’nde gizli dernek.

A.B.D. tarihinin Ayrılık Savaşı’m iz­leyen en karışık döneminde ortaya çı­kan Ku Klux Klan’m, bellibaşlı gös­tergeleri başkan Abraham Lincoln’ün 1865’te katli, Memphis ve New Orleans’ta zencilerin toplu olarak öldürül­meleri (1866) oldu.

Devlet gücünün yönetim alanmda ol­duğu kadar hukuksal alanda da yeter­siz kalması, işlerliğinin bozulması ve güçlü bir beyaz azınlığın “kara tehlike”ye karşı, A.B.D’nin güney kesimin­de üstünlüğünü yitirme durumuyla karşı karşıya gelmesi sonucundaki şiddetli tepkiden kaynaklanan Ku Klux Klan, toplumsal ve siyasal alan­daki bir bunalım döneminde belirdi. Önceleri işsiz güçsüz bir gençliğin oyalanma gereksinimlerini gideren bu dernek, giderek ülkenin bütün güney bölgelerinde beyaz terörü düzenleyen bastırıcı nitelikte gizli bir ordu hali­ne dönüştü. Örgütün bundan sonraki tek amacı, zencilere özgürlük sağlaya­cak her türlü kararı başarısızlıkla sonuçlandırmaya çalışmak oldu. İkti­dardaki radikal demokratlardan olu­şan parti,yönetim gücünün yıpranma­sının yanı sıra, siyasetini güney eya­letlerinde kabul ettirememesinden kaynaklanan ciddi bir iç bunalıma düştü; bu da Ku Klux Klan’ın örgüt­lenmesini kolaylaştırdı ve Ku Klux Klan’ın gizli ordusunun terör eylem­leri karşısında hükümet tepkisiz kal­dı.

İlk Klanın Doğuşu

İlk klanın doğuşu konusunda birbiriyle çelişen görüşler vardır. Tennesse’deki kuruculardan birinin görüşü ger­çeğe uygun gibidir: Buna göre Ayrılık Savaşı’ndan yenilmiş olarak dönen al­tı gencin, topluluklarının ve kendile­rinin geri planda kalmaya mahkûm ol­duklarını anlamaları üstüne, eğlence amacıyla kurdukları derneğe (yunancada, “daire” anlamına gelen kyklos ile İskoç dilinde “aile topluluğu” an­lamına gelen elan sözcüklerinden kay­naklanan) Ku Klux Klan adım verdi­ler.

Kent içinde çarşafa sarınarak dola­şan Ku Klux Klan üyeleri, adlarıma ve giysilerinin zencileri ne kadar kor­kuttuğunu gözleme olanağı buldular ve bu durumdan yararlanma «oluna gittiler. Oyunlarım bir dizi eyleme dö­nüştürdüler. Bundan sonra da Klan’ lar, A.B.D’nin güney eyaletlerinde hız­la yayıldı.

Devlet İçinde Devlet

Güney’in gizli direnişçiler ordusu ha­line dönüşen Ku Klux Klan, A.B.D. or­dusunda savaşsever bir süvari olan Nathan Bedford Forrest’in yönlendir­mesiyle yalnız zencilere karşı değil, aynı zamanda Kuzeylilere ve radikal­lere karşı da şiddet eylemlerine (linç etme, dövme, kırbaçlama, vb.) girişti. On binlerce etkin üyesiyle çok iyi ör­gütlenen dernek,Kuzey den gelen bü­tün emirlere aldırmayarak devlet için­de devlet haline geldi. Başlattıkları yo­ğun şiddet eylemleri engellenemeyince ilk klan yöneticileri örgütlerini dağıtmayı kararlaştırdılar. Bu karar “Büyük Büyücü” Nathan Bedford Forest tarafından açıklandı. XX.yy’da yeniden ortaya çıkan Ku Klux Klan, ırkçılık (yalnız zencilere değil, aynı zamanda Yahudilere ve öbür etnik azınlıklara karşı), ulusçu­luk,hatta ayrılıkçılık ve savaşa karşı olma temellerine dayanan bir ideolotjinin aracı oldu. A.B.D. Kongresi’nin ve yönetiminin en gerici temsilcileri tarafından yoğun biçimde desteklen­di. Bu gelişme evresinde Klan’m böl­gesel niteliği kayboldu: Klan üyeleri, ateşe verdikleri haçlarla korku salma amacı güttükleri garip törenler ger­çekleştirdiler. 1920 ve 1930 yıllarının bunalımlı ortamı içinde A.B.D’nin bü­tün bölgelerine yayüarak, 1925’te yet­kilileri büyük şaşkınlık içinde bırakan çarpıcı bir gösteriyle eylemlerini baş­kent Washington’a kadar yaydılar. Bununla birlikte, modern Klan, 1944’te önemli bir gecikmiş borcu ödememek için ve en önemli üyeleri­ni işin içine katan skandallar yüzün­den dağılmak zorunda kaldı. Küçük gruplar halinde çalışmalarını sürdürdüyse de gücü, dayanışması zayıfla­dı.

Günümüzdeki Durum

1950 yıllarından başlayarak dağıttı­ğı el ilanları ve afişlerle etkinliğini sürdüren Ku Klux Klan, zaman zaman beliren antikomünist taşkınlıkları des­teklemek için ortaya çıktı. Ama, ben­zer A.B.D. kuruluşlarıyla birlikte sıra­dan bir dernek niteliğinde kaldı. 1964’ten başlayarak Ku Klux Klan’ın terör eylemleri, artık hiçbir siyaset adamından açıkça destek görmez ol­du. Ku Klux Klan, günümüzde pek önem­li olmasa da etkisini tümüyle yitirmemiştir. Güney’de, Kuzey yönetimine karşı savaştığı zamanda olduğu gibi özellikle medeni haklar konusundaki bütün yasaların (zenci haklarında eşitlik) uygulanmasına karşı koyarak, seçmenleri korkutmakta, kararsızlık ortamı ve ayaklanma havası yarat­maktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.