Mac Luhan Hayatı ve Bildirişim Araçları Konusundaki Temel Görüşleri

Kanadalı toplumbilimci Mac Luhan (Edmonto, Alberta, 1911-Toronto, 1980). Manitoba Üniversitesi’nde mühendis­lik öğrenimi gördükten sonra edebiya­ta yönelen Marshall Mac Luhan (Mc Luhan olarak da yazılır) Cambridge’de (İngiltere) Elizabeth dönemi ozanları ve felsefecileri üstüne araş­tırmalara girişti, daha sonra çeşitli A.B.D. üniversitelerinde bu dönem edebiyatı üstüne dersler verdi. 1951’de The Mechanical Bride: Folklore of İndustrial Man adlı ilk kitabı­nı yayımladı ve öncü nitelikli bir ede­biyat dergisi çıkardı. Ama kitle bildi­rişim araçlarına karşı özel bir ilgi duymaya başlamıştı. 1962’de temel yapıtı The Gutenherg Galaxy’yi (Gutenberg Gökadası) yayımladı. 1963’te Toronto’da Çenter for Culture and Technology’yi (Kültür ve Teknoloji Merkezi) kurdu ve 1980’e kadar yö­netti. Bu arada birçok yapıt yazdı: Understanding Media (Kitle Bildirişim Araçlarının Anlaşılması, 1964); The Medium İs the Massage: An înventory of Effects (1967); War and Peace in the Global Village (Toplu Köyde Savaş ve Barış, 1968); Take Today (1972) vb.

Bildirişim Araçları Konusundaki Temel Görüşleri

Mac Luhan’a göre, elektronik çağın­da yazı, geçerliğini yitirmiş bir bildi­rişim ve anlatım aracıdır. Günümüz­de, görsel-işitsel, tıpkı eskiden yazının olduğu gibi, gerçek bir uygarlık deği­şimine yol açmaktadır. Mac Luhan, verici ile alıcı arasındaki bildirişim araçlarının yansız öğeler olduğunu ileri süren geleneksel anlayışa karşı çıkarak, bildirinin kendisinin bir bil­dirişim aracı olduğu görüşünü benim­ser. Ona göre, kültürü dönüştüren, kültürün aktarılma biçimidir.

Mac Luhan bildirişim araçlarını iki­ye ayırır: Son derece anlatımsal olan ve araç’ların (bildirinin gönderildiği kişilerin) katılmasını pek gerektirme­yen basılı metin, radyo, sinema, fotoğ­raf gibi bildirişim araçları; etkileyici olan ve alıcının yaratıcı katkısını ge­rektiren söz, telefon, televizyon gibi bildirişim araçları. Mac Luhan bu kuramlara dayanarak, insanlık tarihini, kullanılan büdirişim aracı çeşidine göre üç çağa ayırmış­tır; Sözün egemen olduğu “kabile ya­şamı” çağı; basüı olanm egemen oldu­ğu “Gutenberg Gökadası” çağı; tele­vizyon ile başlayıp yeni bir “kabile” dayanışmasıyla genişleyen ve bir ön­ceki çağda görülen ulusal bölünmele­ri ve farklılaşmaları aşan “toplu köy” çağı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.