Marmara Bölgesi Bitki Örtüsü

Marmara bölgesinde bitki örtüsü üs­tünde iklim koşulları etkisini göste­rir. Akdeniz ikliminin görüldüğü Trakya’nın Ege denizi kıyıları ve Marmara denizi kıyılarında Akdeniz bölgesinin tanıtıcı bitki örtüsü görü­lür: Yapraklarını yaz kış dökmeyen makiler; kızılçam ormanları; vb. Böl­genin Karadeniz kıyılarında’, tanıtıcı öğesi kayın olan bir orman örtüsü karşımıza çıkar. Az yağış alan çukur alanlardaysa bozkır görünümleri vardır. Marmara bölgesinde çeşitli iklimlerin görülmesi doğal bitki örtü­sünün zenginliğine neden olmuş, ama çok eskiden beri yerleşilmiş olan bölgede insanlar tarla açma, hayvan otlatma, kereste yapma yoluyla bitki örtüsünü tahrip etmiştir ve doğal gö­rünümünü bozmuşlardır. İklime gö­re öbekleşme gösteren Marmara böl­gesinin bitki örtüsünde nemcil Kara­deniz ormanları, her mevsim yeterli derecede yağış alan Karadeniz kıyıla­rında ve Güney Marmara bölümü­nün dağlık alanlarında (Samanlı dağları, Güney Marmara kıyı dağları, Uludağ) görülür. Bu ormanın tanıtıcı ağacı kayınlardır. Ormanda ayrıca meşe, gürgen, ıhlamur, fındık, diş­budak ağaçlarına rastlanır. Karade­niz bölgesinin ormanaltı tanıtıcı bit­kisi olan ormangülleri Istranca dağla­rında 200 m’den başlayarak dorukla­ra doğru çıkar. Akdeniz bitkileriyse Marmara bölgesinin güneybatısında Biga yöresinin batı kesiminde, Trak­ya’nın Ege denizi kıyılarında, Mar­mara denizi kıyılarında yer alır. Akdeniz bitkilerinin tanıtıcı öğeleri, yapraklarını kışın dökmeyen, kurak­lığa dayanıklı çalılık ve ağaç toplu­lukları olan makilerdir. Pek çok türü kapsayan makilerin en tanınmış olanları zeytin, funda, sandal ağacı, mersin ağacı, tespih ağacı, kocayemiş, katırtırnağıdır. Maki bütün Marmara kıyılarında dar bir şerit ha­linde uzanır; yükseklerdeyse yerini nemcil ormana bırakır. Kuraklık ko­şullarına uyan kızılçamlara Koru da­ğı yamaçlarında ve Biga yöresinde raslanır; bunlar, yükseklere çıkıldık­ça yerlerini karaçama bırakır. Or­manla kaplı yüksek kesimlerin arasında kalan Trakya’nın orta kesimi, Güney Marmara çukur ovaları, Balı­kesir ovası gibi çukur kesimlerde bozkır görüntüsü egemen olur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.