Ebu Bedir Ahmet b.Ali er Razi Cassas Kimdir?

Ebu Bedir Ahmet b.Ali er Razi Cassas Kimdir? Ebu Bedir Ahmet b.Ali er Razi. Cassas lakabıyla tanınmıştır (D.917 – Ö.980). Rey kentinde doğdu. İlk tahsilini Rey’de yaptı, daha sonra tahsil için geldiği Bağdata yerleşti. Geçimini badanacılıkla sağladığı için kendisine Cassas lakabı verildi.

Cassas Bağdat’a yerleştikten sonra zamanının en meşhur alimlerinden başta Ebul-Hasenü’l-Kerhi olmak üzere Ebu Sehl ez-Züccaci gibi alimlerden fıkıh dersi almış, Abdü’l-Baki b.Kani’den hadis rivayet etmiş ve birinci derecede hocası olan el-Kerhi’nin en gözde talebelerinden biri haline gelmiştir. Cassas ilmi gezintilerle Bağdat’ın dışına çıkmış, Nişabur ve el Ahvaz gibi ilim merkezlerine giderek meşhur alimlerden ders almıştır. Ni- şabur’a el-Hakimen-Nişaburi ile beraber gitmiş ve orada bu meşhur hadis aliminden hadis öğrenmiştir. Cassas Nişabur’da yaşarken hocası Kerhi vefat etmiş, yerine talebelerinden Ebu Ali eş-Şaşi geçmiş, ilmi faaliyeti devam ettirmiştir. Sonra Ali er Razi Cassas Nişabur’dan Bağdat’a geri gelince Ali eş-Şaşi tedris ve fetva görevini ona devretmiştir.

Cassas gerek Bağdat, gerek gittiği diğer ilim merkezlerinde öğrendiği, karşılaştığı, sohbet ettiği değerli hocalardan usul ve fıkıh, muhaddislerden hadis, ülgat alimlerinden lügat ve nahiv (gramer) ilimlerini öğrenmiştir. Aldığı bu ilimleri güçlü muhakemesi, keskin ve dikkatli zekası ve ilmi kuvveti sayesinde üstün bir yetenekle yoğurup, ilmi bir yol içinde günümüze kadar ulaşan orijinal eserler meydana getirmiştir.

Cassas ölümüne kadar Bağdat’ta hanefi alimlerinin başı olarak kalmış, Muhammed b. el Harezmi, Muhammed b. Yahya el Cürcani, Muhammed b.Ahmed en Nesefı, Muhammed b. Ahmed ez Zaferani ve Ebu Cafer el Üsrüşeni gibi seçkin talebeleri ile, diğer İslam memleketlerinden gelen talebelere ders okutarak hocası Kerhi’nin mesleğini devam ettirmiş ve bir çok ilim adamı yetiştirmiştir.

Cassas, yapı itibariyle sağlam bir karaktere sahip, haramdan ve haram şüphesi olan şeylerden son derece çekinen, dünyaya ancak gerektiği kadar önem veren, günahtan sakınan, aza kanaat eden, oldukça sade ve basit bir hayat tarzı seçen, bunlardan da önemlisi, kendini Allah için ilme, ibadete ve ilim adamı yetiştirmeye vakfeden çok yönlü bir alimdir.

Belirtildiği gibi, kireççilik veya badanacılık yaparak geçimini temin eden Cassas Abbasi halifelerinden Mütilillah tarafından iki defa başkadılık teklif edildiği halde, itibarı ve maaşı çok yüksek olan böyle bir makama geçmemiştir. Razi Cassas bu makamda gerçekleri söylemenin zor olduğunu, herhangi bir zulüm ve baskıya  karşı hüküm vermenin şahsiyetini zedeleyeceğini çok iyi bildiği için böyle bir görevi üstlenmemiştir

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.