İnançla ilgili yorumların faydaları nelerdir?

İnançla ilgili yorumların faydaları nelerdir? Tartışınız.

İnançla ilgili yorumlar, farklı yapıda ve düşüncedeki insanların inanç dünyasında kendilerine yer bulabilmelerini sağlar. Yorumların çok olması bir zenginliktir. Bütün insanları aynı görüş etrafında toplamak her zaman mümkün olmamakta, böylece hak inançlar arasında insanların bir seçim yapması sağlanmakatdır.

İnsanların aynı konuda farklı düşüncelere sahip olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

İnsanların kültürleri ve yetişme tarzları, insanların aynı konuları farklı anlamasına ve farklı şekilde yorumlamasına sebep olmaktadır.

Tarih boyunca İslam düşüncesinde ortaya çıkmış birçok yorum biçimi vardır. Bunlar genel olarak inançla ilgili yorumlar, fıkhi yorumlar ve tasavvufi yorumlar olmak üzere üç başlıkta ele alınabilir.

Adını bildiğiniz itikadi mezher var mıdır? Bunlar hangileridir?

Hz. Muhammed ve ilk iki halife zamanında Müslümanlar arasında dinî konularda önemli bir görüş ayrılığı yoktu. Peygamberimizin ortaya koyduğu ilkeler, Kur’an’ve hadislerin vermek istediği mesaj, Müs­lümanlar tarafından olduğu gibi kabul ediliyordu. Ancak yapılan fetihlerle İslamiyet geniş bir coğrafyada hızla yayıldı. Kendilerine özgü kültürleri, örf ve âdetleri olan, farklı milletlere mensup pek çok insan Müs­lüman oldu. Bu kişiler eski alışkanlıklarından, inanç ve kültürlerinden bütünüyle kopamadılar. İslamiyeti yeni kabul eden bazı topluluklar önceki inanç ve kültürlerine ait bazı unsurları, dinî uygu­lamaları Müslüman olduktan sonra da devam ettirmeye çalıştılar. İslam dininin yayılmasını istemeyen bazı kötü niyetli kişiler de dinimizin inanç esaslarıyla ilgili şüpheler oluşturmaya başladılar. Böylece Müslümanların inançlarını sarsmaya çalıştılar. Ortaya çıkan bu gibi olumsuzluklar ve yeni gelişmeler İs­lam dininin inanç esaslarının sistemleştirilip savunulmasını zorunlu kıldı. İslam âlimleri de bu doğrultuda çalışmalar yaptılar, işte onların bu amaçla yaptığı sistemli çalışmalar İslam düşüncesinde inançla ilgili yorumların ortaya çıkmasını sağladı. Maturidilik, Eşarilik ve Şiîlik İslam düşüncesinde ortaya çıkan ve hâlen dünya üzerinde pek çok mensubu bulunan başlıca itikadi yorumlardandır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.