Din anlayışındaki farklılıkların sebepleri nelerdir? Neler olabilir?

Din anlayışındaki farklılıkların sebepleri nelerdir? Neler olabilir? İnsanların farklı duygu, düşünce ve karaktere sahip olmaları, yaptıkları yorumlar üzerinde etkili olmuştur. Dini yorumlayan bilginlerin değişik bölgelerde yetişmeleri, farklı kültürlere sahip olmaları ve çeşitli metotlar kullanmaları gibi hususlar, dinin farklı yorumlanmasına neden olmuştur. İnsanların yapısı ve toplumsal değişim gibi faktörler de bu yorum farklılıklarının en önemli sebepleri arasında yer alır.

Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri insan unsurudur. Her insanın kendine özgü birtakım özellikleri vardır. İnsanların fiziki yapıları farklıdır. Hiçbir insanın yüzü ve parmak izi bir diğeri ile aynı değildir. Bunun yanı sıra insanların duygu, düşünce yapısı ve olaylara bakış açısı da farklılıklar arz eder. Bazı insanlar araştırmacı, bazıları sorgulayıcı, bazıları seçici bir özelliğe sahiptir. Örneğin aynı kitabı okuyan, aynı dersi dinleyen ve aynı olayı gören insanların farklı yorum yapmaları, insanların değerlendirmelerinin ne kadar farklı olduğunu gösterir. İnsanların sahip oldukları bu farklılıklar, günlük hayatta etkili olduğu gibi dini anlayıp yorumlamada da etkilidir. Nitekim İslam bilginleri de bilgi birikimi ve anlayışlarına göre ayet ve hadisleri yorumlamışlar, bazı konularda farklı sonuçlara ulaşmışlardır.

Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri de toplumsal değişimdir. Toplumlar, bireyler gibi tarihi süreç içinde değişime uğrar. Bireylerdeki değişim, toplumu etkilediği gibi toplumsal değişim de bireyleri etkiler. Dinin hem bireysel hem de toplumsal bir boyutu vardır. Bundan dolayı da din, diğer sosyal olaylarla etkileşim halindedir. Örneğin savaş ve barış ortamları, doğal afetler ve göçler, toplumsal değişimi etkileyen önemli faktörlerdir. Toplumun tamamını etkileyen bu olaylar sonucunda yaşanan değişim, insanların dini düşünceleri ve yaşam biçimleri üzerinde etkili olur.

Her insan, içinde yaşadığı toplumun kuralları, inançları, örf ve adetlerinden etkilenerek şekillenir. Bundan dolayı aynı dine inansa da değişik coğrafyada yaşayan insanların din algıları arasında bazı farklılıklar görülmektedir. Bu toplumların değişik kültürel ortamları, dini yaşamın çeşitli alanlarına farklı şekillerde yansımıştır. Örneğin Müslüman toplumlarda örtünme, dini bir gereklilik olarak kabul edilmiştir. Ancak bunun şekli Kur’an-ı Kerim’de açık bir biçimde belirlenmemiştir. Bundan dolayı da her toplum, içinde bulunduğu kültürel ortam ve coğrafi şartlara uygun bir giyim anlayışı benimsemiştir.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden ve değişik toplumlardan insanlar, İslam dinini benimsemiştir. Bu insanların dili, örf, âdet ve gelenekleri farklıdır. Toplumsal değişimin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan bu farklılıklar, din anlayışlarını da etkilemiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.